Sökning: "Anne-Li Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Anne-Li Lindgren.

 1. 1. Att ha barn med är en god sak : Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

  Författare :Anne-Li Lindgren; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; childhood and media; media history; notions of citizenship; Swedish Folkhem and welfare state; democratisation; nationalism; education; Barndom; historia; medborgarskap; medier; folkhemspolitik; nationell identitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Delade meningar : Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande

  Författare :Margareta Aspán; Birgitta Qvarsell; Ulf Janson; Anne-Li Lindgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; child perspective; affordances; pupil participation; self-expression; education about values and ‘life-competences’; social and emotional learning; ethnography; pragmatism; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In two studies efforts to enhance children’s possibilities to participate and to improve the school as a social meeting place are followed. The first focuses on a three year project, aimed to work out new forms for pupils (grades 6-9) to participate in the school organization. LÄS MER

 3. 3. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 4. 4. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan : En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Författare :Sara Folkman; Inge Johansson; Anne-Li Lindgren; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 5. 5. Barnträdgårdens didaktik : Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945

  Författare :Annelie Maria Fredricson; Anne-Li Lindgren; Sara Backman Prytz; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; kindergarten; materials; working methods; kindergarten environment; close readings; preschool didactics; history of education; barnträdgården; material; arbetssätt; miljöer; närläsning; förskoledidaktik; utbildningshistoria; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This thesis, which touches on the fields of preschool didactics and history of education, deals with a specific period of the kindergarten movement’s history. With the foundation of the Swedish Fröbel Association’s journal Barnträdgården (Kindergarten), knowledge and ideas about the kindergarten movement and its activities could be disseminated to kindergarten teachers in Sweden and throughout the Nordic region. LÄS MER