Sökning: "pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Catharina Nyström Höög; Monika Vinterek; Polly Björk Willén; Polly Björk - Willén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Pedagogical documentation; Pedagogisk dokumentation; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? : Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

  Författare :Frida Lindroth; Anette Emilson; Anne-Li Lindgren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge about pedagogical documentation in relation to children’s participation. The focus is directed both towards teachers’ actions in connection with documentation production during project work and towards teachers’ descriptions of their intention with thedocumentation situation. LÄS MER

 3. 3. "Men så kan man ju också tänka!" : Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Författare :Karin Alnervik; Helene Ahl; Sven Persson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 4. 4. Så är det ju - den blir aldrig färdig! : En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation

  Författare :Charlotte Holmberg; Eva Änggård; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; curriculum; realization arena; frame factors; ethnography; Pedagogisk dokumentation; förskola; läroplan; realiseringsarena; ramfaktorer; etnografi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER