Sökning: "Sofia Wiberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sofia Wiberg.

 1. 1. Slaughter - not only about animals : an interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter

  Författare :Sofia Elisabet Wiberg; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In order to get meat for human consumption animals have to be slaughtered. In Sweden, about 450,000 cattle are slaughtered every year; in 2011 93% of these were slaughtered at the 16 largest slaughter plants. Maintaining acceptable animal welfare standards in the industrial slaughter of animals places great demands on the management and staff. LÄS MER

 2. 2. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER