Sökning: "Karin Bradley"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Karin Bradley.

 1. 1. Just Environments : Politicising Sustainable Urban Development

  Författare :Karin Bradley; Lars Orrskog; Steve Connelly; Julian Agyeman; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; eco-friendly living; sustainble urban development; diversity; justice; postpolitics; discourse; normalisation; discipline; othering; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning :   European cities are becoming increasingly multicultural and diverse in terms of lifestyles and socioeconomic conditions. However, in planning for sustainable urban development, implications of this increased diversity and possibly conflicting perspectives are seldom considered. LÄS MER

 2. 2. Making sense of sufficiency : Entries, practices and politics

  Författare :Åsa Callmer; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Marlyne Sahakian; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sufficiency; sustainable consumption; anti-consumption; decluttering; political ecology; KonMari; Tillräcklighet; hållbar konsumtion; anti-konsumtion; rensning; politisk ekologi; KonMari.; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : The affluent groups and societies in the world have made material consumption part of their lifestyle. Today, overconsumption has come to constitute an acute environmental problem, both with regards to the natural resources needed to satisfy our ever-growing wants, and to the mountains of waste it leaves behind. LÄS MER

 3. 3. Unpacking Swedish Sustainability : The promotion and circulation of sustainable urbanism

  Författare :Anna Hult; Karin Bradley; Federico Caprotti; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Urban sustainability; Sweden; Eco-cities; GHG calculations; Political ecology; Actor network-theory; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Sweden has been praised for its achievements, and promoted as a role model, in sustainable urban development. This thesis, comprising five separate articles and a cover essay, is a critical study of the Swedish urban sustainable imaginary. The first article examines how this imaginary is produced. LÄS MER

 4. 4. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER