Sökning: "samhandling"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet samhandling.

 1. 1. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Författare :Ann-Margreth E. Olsson; Michael Preston-Shoot; Peter Lang; Jenny Pearce; Jane Dutton; Angus Duncan; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Sammanfattning : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. LÄS MER

 2. 2. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 3. 3. Informasjonsutveksling mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter

  Författare :Rose Mari Olsen; Ove Hellzén; Ingela Enmarker; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Darlig samhandling og informasjonsutveksling mellom ulike niva i helsetjenesten har i de senere ar vart gjenstand for bekymring verden over. I Norge ble det gjennom samhandlingsreformen for alvor satt fokus pa behovet for styrking av samarbeidet mellom spesialist‐ og primarhelsetjenesten. LÄS MER