Sökning: "tolkande reproduktion"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden tolkande reproduktion.

 1. 1. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 2. 2. "Är han en jätte, nej han är liten, en bebis" : Ålderskategorisering i förskolan

  Författare :Linda Häll; Jakob Cromdal; Tünde Puskás; David Wästerfors; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogic practices; Preschool; Age; Socialization; Institutional practice; Interpretive reproduction; Membership Categorization Analysis; MCA; Pedagogiskt arbete; Förskola; Ålder; Socialisation; Institutionell praktik; Tolkande reproduktion; Medlemskategoriseringsanalys; MCA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the meaning of age in the social world of preschool and age as a discursive resource in daily practices. In relation to this aim, the following specific research questions are raised: (i) How do preschool children practice age categories and what interactional goals are achieved through categorical work in interaction with other children and with teachers? (ii) In what ways is the institutional order of preschool handled and produced through the participants' categorical work? (iii) How and in what ways are age categories discursive resources in the participants' socialization practices? Data were generated through a year of field work during which participant observation was carried out among a group of preschool children aged 3–5 years. LÄS MER

 3. 3. Att göra sig gällande : Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Anna Olausson; Gun-Marie Frånberg; Katarina Norberg; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER

 4. 4. Strategists – free or bound? : On individuality and typicality among CEOs

  Författare :Anna Larsson; Helén Anderson; Elisabeth Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategists; individuality; typicality; institutionalised environments; reflection; Strateger; individualitet; typiskhet; institutionaliserad omvärld; reflektion; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to articulate and describe interpretations/ideas of companies, and to re-contextualize strategists, and to discuss strategists as free or bound, guided by the broader sociological framework framing strategists as individual subjects within an institutionalized (objectified) context of business. This thesis departs from a notion of “companification” in and among organizations as a process of diffusion of institutionalised practices and ideas of companies and raises the question of how practicing strategists interpret companies in an institutionalised environment (business society). LÄS MER