Sökning: "Preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 365 avhandlingar innehållade ordet Preschool.

 1. 1. Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood

  Detta är en avhandling från Department of Dermatology and Venereology, Lund University

  Författare :Laura von Kobyletzki; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; preschool; dermatitis; atopic diagnosis; infant; questionnaire; written parental; atopic dermatitis; preschool child; longitudinal study; prognosis; epidemiology; asthma; and rhinititis;

  Sammanfattning : Abstract In childhood atopic dermatitis (AD) is the most frequent inflammatory condition. Validated eczema questionnaires have been available for schoolchildren only, but the incidence of atopic dermatitis is highest during infancy. LÄS MER

 2. 2. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Susanne Severinsson; Maria Simonsson; Mathias Martinsson; Annica Löfdahl Hultman; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 3. 3. Responses to Children’s Crying Emotion Socialization in a Swedish Preschool

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malva Holm Kvist; Asta Cekaite; Polly Björk-Willén; Lasse Lipponen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; crying; preschool; socialization; social interaction; barn; gråt; förskola; socialisation; socialt samspel;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. LÄS MER

 4. 4. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Ylva Odenbring; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; interaktion; samtalsanalys; etnografi; könskonstruktioner; genus; förskola; förskoleklass; grundskola;

  Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER

 5. 5. Måltiden i förskolan - barns utrymme i kommunikation och handling Mealtime in preschool: Children's space in communication

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Lena Ryberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; förskola; förskolebarn; måltider; children; preschool; meals; actor;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 84% of children are enrolled in preschool, which constitutes the first step of the educational system and which embraces children from ages 1–5 years. Most children eat breakfast, lunch and snacks at preschool. LÄS MER