Sökning: "kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 308 avhandlingar innehållade ordet kontext.

 1. 1. Adoption av elektronisk handel Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Detta är en avhandling från Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 2. 2. Att samtala om/i naturvetenskap : kommunikation, kontext och artefakt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Schoultz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; science; contextual effects on understanding; scientific concepts; communicative practices; thematic patterns; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Most studies focusing on students' knowledge in science show that the students have difficulties in conceptualising scientific phenomena in accordance with scientifically accepted models. The purpose of this work is to scrutinise from a sociocultural perspective some of the findings in this area. LÄS MER

 3. 3. Lärande i en traditionstung kontext Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Ida Bertell; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Gammal är äldst : En studie om teknik i äldre människors liv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Britt Östlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elderly; Ageing and technology; technology in everyday life; telephone; television; safety alarm; Home Shopping-terminal; user-perspective; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Äldre; telefon; trygghetslarm; handla hemma; vardag; kontext;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av en etnografisk studie där äldre människors användning av teknik relateras till deras vardagliga kontext och till deras livslånga vana av tekniskanvändning och teknisk förändring. Två i vardagen välintegrerade teknologier - telefonen och televisionen - och två teknologier de fått i hög ålder - trygghetslarmet och handla hemma terminal - fokuseras. LÄS MER

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER