Sökning: "kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 357 avhandlingar innehållade ordet kontext.

 1. 1. Adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag : Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 2. 2. Att samtala om/i naturvetenskap : kommunikation, kontext och artefakt

  Författare :Jan Schoultz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Learning; science; contextual effects on understanding; scientific concepts; communicative practices; thematic patterns; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Most studies focusing on students' knowledge in science show that the students have difficulties in conceptualising scientific phenomena in accordance with scientifically accepted models. The purpose of this work is to scrutinise from a sociocultural perspective some of the findings in this area. LÄS MER

 3. 3. Adoption av elektronisk handel : Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Författare :Monika Magnusson; Anders G. Nilsson; Péter Révay; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 4. 4. Viktig läsning? : Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext

  Författare :Maria Larsson; Tarja Alatalo; Marie Nordmark; Marte Blikstad-Balas; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading instruction; reading comprehension; upper-secondary school; L1-subject of Swedish; national test; policy enactment; powerful knowledge; performative context; läsundervisning; läsförståelse; gymnasiet; svenskämnet; nationellt prov; policy enactment; powerful knowledge; performativ kontext; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This study investigates reading instruction in the first year of upper-secondary school in Sweden in the L1-subject Swedish. The thesis focuses both on what happens to students’ reading and teachers’ teaching when classroom reading is controlled by assessments, examinations and a national reading comprehension test, and on what teachers of Swedish want their students to learn when reading and comprehending different types of texts. LÄS MER

 5. 5. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER