Sökning: "Institutionell praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Institutionell praktik.

 1. 1. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 2. 2. Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik

  Författare :Erik Eriksson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus.; resistance; control; institutional theory; co-optation; power; psychiatry; social services; human service organisations; welfare organisations; user involvement; service user involvement; konsensus; motstånd; kontroll; institutionell teori; kooptering; makt; new public management; psykiatri; socialtjänst; människobehandlande organisationer; välfärdsorganisationer; brukarperspektiv; Brukarinflytande;

  Sammanfattning : The roots of the idea of user involvement within social services can be found in the efforts of the rising service user movement in the 1960s and 70s. Today the concept of “service user involvement” has been adopted by the state and is widespread within political rhetoric’s as well as in human service practices. LÄS MER

 3. 3. Inertia and practice change related to greenhouse gas reduction : Essays on institutional entrepreneurship and translation in Swedish agri-food

  Författare :Herman Stål; Karl Johan Bonnedahl; Jessica Eriksson; Peter Dobers; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inertia; climate change; sustainability; agriculture; institutional entrepreneurship; institutional logics; convergent change; divergent change; practice; translation; Tröghet; klimatförändring; hållbarhet; jordbruk; institutionellt entreprenörskap; institutionella logiker; konvergent förändring; divergent förändring; praktik; översättning; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : To avoid dangerous climate change a massive reduction in greenhouse gas emissions is required in a relative short time span. However, as development is moving in the wrong direction, there appears to be great inertia in changing activities. LÄS MER

 4. 4. Samhällsentreprenörskap i teori och praktik : Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun

  Författare :Vivi Hallström; Malin Tillmar; Elin Wihlborg; Elisabeth Sundin; Yvonne von Friedrichs; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera samhällsentreprenörskap mellan ideell och offentlig sektor på lokal nivå, och att berika den teoretiska förståelsen om entreprenörskap. Den teoretiska referensram som används inkluderar samhällentreprenörskap och institutionell logik. LÄS MER

 5. 5. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER