Sökning: "populärkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet populärkultur.

 1. 1. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

  Författare :Fredrik Jahnke; Jenny Berglund; Maria Zackariasson; Jørgen Straarup; Geir Skeie; Marie von der Lippe; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish school; religious education; religion and children; religion and youth; safe space; sensemaking; interpretative repertories; categories; tolerance; deference through avoidance; religion and popular culture; religion everywhere; post-Christians; Swedish Muslims; Svenska skolan; svenska grundskolan; religionsundervisning; religionsdidaktik; religion och barn; religion och ungdomar; safe space; meningsskapande; tolkande repertoarer; kategorier; tolernas; populärkultur; religion och populärkultur; religion överallt; postkristna; svenskmuslimer; muslimer; traditionstillhörighet; religiös tillhörighet; positiva samtal; trygga rum; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. LÄS MER

 2. 2. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 3. 3. Den sjuke mannen : populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa

  Författare :Stina Backman; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male health problems; masculinity; gender; conception of disease; popular culture; media representation; Manlig ohälsa; maskulinitet; genus; sjukdomsföreställningar; populärkultur; medial gestaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen, som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Syftet med avhandlingen är att analysera populärkulturella förestiillningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Författare :Staffan Ericson; Johan Fornäs; Helge Rønning; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Populärkultur; TV-serier;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 5. 5. Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

  Författare :Anna Höglund; Lars Elleström; Lisbeth Larsson; Yvonne Leffler; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; vampire; vampires; power; literature; film; popular culture; consumer culture; gender; vampyr; vampyrer; makt; litteratur; film; populärkultur; konsumtionskultur; genus; Literature; Litteraturvetenskap; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Vampires haunt our culture. They live amongst us, they live with us, and very likely, they live for us. Considering the never fading popularity of vampires, it is obvious that these beings satisfy some kind of basic human need. LÄS MER