Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 2299 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.

 1. 1. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

  Författare :Fredrik Jahnke; Jenny Berglund; Maria Zackariasson; Jørgen Straarup; Geir Skeie; Marie von der Lippe; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish school; religious education; religion and children; religion and youth; safe space; sensemaking; interpretative repertories; categories; tolerance; deference through avoidance; religion and popular culture; religion everywhere; post-Christians; Swedish Muslims; Svenska skolan; svenska grundskolan; religionsundervisning; religionsdidaktik; religion och barn; religion och ungdomar; safe space; meningsskapande; tolkande repertoarer; kategorier; tolernas; populärkultur; religion och populärkultur; religion överallt; postkristna; svenskmuslimer; muslimer; traditionstillhörighet; religiös tillhörighet; positiva samtal; trygga rum; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. LÄS MER

 2. 2. Promised Soils : Senses of Place Among Yezidis in Dalarna and Sheikhan

  Författare :Maria Lindqvist; Lena Roos; Simon Sorgenfrei; Göran Larsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Yezidi; Yezidi cemetery; Dalarna; Borlänge; Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna; Iraq; Iraqi Kurdistan; Sheikhan; Lalish; transfer of ritual; social memory; jema’iyye; Çarşema-sor; Wednesday ritual; berat; diaspora; funeral rituals; mortuary practices; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This is an ethnographic study that focuses on Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna, the Yezidi cemetery, in Borlänge. The Swedish town of Borlänge has one of the largest Yezidi diaspora communities in Western Europe; a majority emigrated from the Northern Iraqi region of Sheikhan during the 1990s and early 2000s. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 4. 4. The Memory of Meanings : The Images of Jewish-Catholic Relations in Interwar Lublin in Oral Histories

  Författare :Magdalena Dziaczkowska; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; Jewish-Christian relationss; Polish-Jewish relations; memory; interreligious relations; oral history; lived religion; antisemitism; interwar; holocaust; Jewish-Catholic relations;

  Sammanfattning : This work explores narratives of Jewish-Catholic relations in interwar Lublin, as recalled by its Jewish and Catholic inhabitants by the end of their lives. Thus, it concerns both memory and intergroup relations and seeks to understand the attitudes towards the religious Other. LÄS MER

 5. 5. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; Architecture; Arkitektur; Historical cultures; Historiska kulturer; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER