Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 3990 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.

 1. 1. Gemenskap och mångfald En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care; Vipassana meditation; contemporary religiosity; spirituality; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; DBT; Burmese Buddhism; tradition; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 3. 3. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER

 4. 4. Kallelse och kön Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Nahnfeldt; Cristina Grenholm; Turid Karlsen-Seim; Paul Leer-Salvesen; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; vocation; calling; theology; hermeneutics; interpretation; the Gospel of Matthew; stereotypes; Martin Luther; androcentrism; patriarchy; mission; work; responsibility; emancipation; power; feminism; gender; women; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The concept of vocation is central to the Christian tradition and views of life. In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how man’s view of himself as well as his view of his duties are shaped in relation to God. Although not meant to exclude women, the concept of vocation has been clearly gendered. LÄS MER

 5. 5. Klostren och reformationen. : Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma

  Författare :Martin Berntson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER