Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 2286 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.

 1. 1. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

  Författare :Fredrik Jahnke; Jenny Berglund; Maria Zackariasson; Jørgen Straarup; Geir Skeie; Marie von der Lippe; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish school; religious education; religion and children; religion and youth; safe space; sensemaking; interpretative repertories; categories; tolerance; deference through avoidance; religion and popular culture; religion everywhere; post-Christians; Swedish Muslims; Svenska skolan; svenska grundskolan; religionsundervisning; religionsdidaktik; religion och barn; religion och ungdomar; safe space; meningsskapande; tolkande repertoarer; kategorier; tolernas; populärkultur; religion och populärkultur; religion överallt; postkristna; svenskmuslimer; muslimer; traditionstillhörighet; religiös tillhörighet; positiva samtal; trygga rum; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 3. 3. Promised Soils : Senses of Place Among Yezidis in Dalarna and Sheikhan

  Författare :Maria Lindqvist; Lena Roos; Simon Sorgenfrei; Göran Larsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Yezidi; Yezidi cemetery; Dalarna; Borlänge; Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna; Iraq; Iraqi Kurdistan; Sheikhan; Lalish; transfer of ritual; social memory; jema’iyye; Çarşema-sor; Wednesday ritual; berat; diaspora; funeral rituals; mortuary practices; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This is an ethnographic study that focuses on Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna, the Yezidi cemetery, in Borlänge. The Swedish town of Borlänge has one of the largest Yezidi diaspora communities in Western Europe; a majority emigrated from the Northern Iraqi region of Sheikhan during the 1990s and early 2000s. LÄS MER

 4. 4. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; Architecture; Arkitektur; Historical cultures; Historiska kulturer; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER

 5. 5. Kallelse och kön : Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser

  Författare :Cecilia Nahnfeldt; Cristina Grenholm; Turid Karlsen-Seim; Paul Leer-Salvesen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vocation; calling; theology; hermeneutics; interpretation; the Gospel of Matthew; stereotypes; Martin Luther; androcentrism; patriarchy; mission; work; responsibility; emancipation; power; feminism; gender; women; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; vocation; Kallelse; teologi; tolkning; Matteusevang;

  Sammanfattning : The concept of vocation is central to the Christian tradition and views of life. In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how man’s view of himself as well as his view of his duties are shaped in relation to God. Although not meant to exclude women, the concept of vocation has been clearly gendered. LÄS MER