Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 1867 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP.

 1. 1. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet

  Författare :Lotta Gustafsson; Johan Mårtelius; Kerstin Barup; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANITIES; Architecture; Conservation and Restoration; medieval churches; material conservation; spatial renewal; redesign; Uppland; Sweden – 20th century; Architecture; Arkitektur; Historical cultures; Historiska kulturer; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this work is to illuminate the history of restoration in 20th century Sweden by studying restorations of medieval Uppland churches, in the hope of highlighting the debate and conflicts surrounding the ideologies forming the framework of church restorations and identifying the crucial considerations. It is an attempt to depicting church restorations with the focus of attention on the function of the church interior, but also on ways of achieving a credible design appropriate to the present. LÄS MER

 3. 3. Kallelse och kön : Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser

  Författare :Cecilia Nahnfeldt; Cristina Grenholm; Turid Karlsen-Seim; Paul Leer-Salvesen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vocation; calling; theology; hermeneutics; interpretation; the Gospel of Matthew; stereotypes; Martin Luther; androcentrism; patriarchy; mission; work; responsibility; emancipation; power; feminism; gender; women; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; vocation; Kallelse; teologi; tolkning; Matteusevang;

  Sammanfattning : The concept of vocation is central to the Christian tradition and views of life. In the Lutheran tradition vocation is understood as a word describing how man’s view of himself as well as his view of his duties are shaped in relation to God. Although not meant to exclude women, the concept of vocation has been clearly gendered. LÄS MER

 4. 4. Klostren och reformationen. : Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596

  Författare :Martin Berntson; Göteborgs universitet Institutionen för religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Främlingskap och tillhörighet : David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar

  Författare :Arne Fritzson; Carl Reinhold Bråkenhielm; Bengt Kristensson Uggla; Werner G. Jeanrond; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; David Tracy; hermeneutical theology; critique; self-critique; plurality; repressive tolerance; metaphysics; Paul Ricouer; conversation; Jürgen Habermas; fragments; Gianni Vattimo; content; method; form; kenotic form; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Faith and reason; Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the hermeneutical theology of the North American catholic theologian David Tracy and the challenges plurality poses to modern theology. According to Tracy this challenge is to find a way to be open to plurality and the enrichments it brings, but that openness should not degenerate into a repressive tolerance, where anything can be said because nothing is taken seriously. LÄS MER