Sökning: "Marie von der Lippe"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Marie von der Lippe.

 1. 1. Profession or occupational culture? : an ethnological study of the textile conservators' working conditions at the museums

  Författare :Inger Marie von der Lippe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

  Författare :Fredrik Jahnke; Jenny Berglund; Maria Zackariasson; Jørgen Straarup; Geir Skeie; Marie von der Lippe; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish school; religious education; religion and children; religion and youth; safe space; sensemaking; interpretative repertories; categories; tolerance; deference through avoidance; religion and popular culture; religion everywhere; post-Christians; Swedish Muslims; Svenska skolan; svenska grundskolan; religionsundervisning; religionsdidaktik; religion och barn; religion och ungdomar; safe space; meningsskapande; tolkande repertoarer; kategorier; tolernas; populärkultur; religion och populärkultur; religion överallt; postkristna; svenskmuslimer; muslimer; traditionstillhörighet; religiös tillhörighet; positiva samtal; trygga rum; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. LÄS MER

 3. 3. Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang : Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion

  Författare :Anna Wrammert; Anders Sjöborg; Malin Löfstedt; Marie von der Lippe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; youth and religion; agency; religious literacy; media literacy; religious education; upper secondary students; religious change; critique; social media; school; family; friends; unga och religion; aktörskap; religionslitteracitet; medielitteracitet; religionskunskap; gymnasieungdomar; religiös förändring; kritik; sociala medier; skola; familj; vänner; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Media and school constitute the two contexts where young people in contemporary, secularized Sweden most frequently encounter religion. The aim of this study is to explore how upper secondary students talk about their experiences of encounters with religion in various media and other social settings. LÄS MER