Sökning: "Anna Adeniji"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Adeniji.

  1. 1. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

    Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

    Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER