Sökning: "kritisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden kritisk teori.

 1. 1. Lärare och konflikthantering en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Agneta Lundström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 2. 2. Migrationspolitiska dilemman : Om idealism och realism i liberal politisk teori

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Björn Östbring; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; asyl; nationalstaten; liberalism; realism; idealism; politisk teori; migration; asylum; nation state; liberalism; nationalism; realism; idealism;

  Sammanfattning : The refugee crisis of 2015 forced Sweden and its citizens to face a politically and morally difficult question. What obligations do we have toward people seeking refuge? In the public debate it is easy to discern two camps expressing opposing and deeply held moral beliefs. LÄS MER

 3. 3. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Detta är en avhandling från Daidalos

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER

 4. 4. Att representera och representeras samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna-Lill Ledman; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; Press history; gender; intersectionality; Post-colonial feminism; Critical Discourse Analysis; Ethics; Reflexivity; samisk historia; kvinnohistoria; presshistoria; intersektionalitet; postkolonial teori; kritisk diskursanalys; etik; reflexivitet; historia; History;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines how Sami women were represented in Swedish and Sami press during the years 1966, 1986 and 2006. Moreover, it problematises how the image of "the Sami woman" was constructed and represented in the press, in relation to the (re)production of normality and deviance, with special attention to the concepts of ethnicity and gender. LÄS MER

 5. 5. Bruten vithet om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Leopard Förlag

  Författare :Maria Lönn; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Whiteness; Femininity; Russia; Temporality; Modernity; decolonial theory; Multisensory Method; Haptic; Scent; Embodiment; Body images; Body Control; Bodily habits; Body schedules; Intercorporality; Shame; Vithet; Femininitet; Ryssland; Temporalitet; Modernitet; Dekolonial teori; Rasifiering; Sinnlighet; Multisensorisk metod; Haptisk; Doft; Förkroppsligande; Kroppsbild; kroppskontroll; kroppsvanor; Kroppschema; Mellankroppslighet; Skam; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. LÄS MER