Sökning: "strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 323 avhandlingar innehållade ordet strategi.

 1. 1. Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi

  Författare :Catrin Johansson; Lowe Hedman; Börje Alström; Sven Windahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; sense making; Balanced Scorecard; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 2. 2. Strategi och ekonomisk styrning : en studie av hur ekonomiska styrsystem utformas och används efter företagsförvärv

  Författare :Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ekonomistyrning; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Företagsförvärv har en benägenhet att misslyckas. Vanliga förklaringar är frånvaro av en strategisk analys, bristande planering samt problem under integrationsfasen. Internationella studier har även visat att den ekonomiska styrningens utformning och användning i det förvärvade företaget påverkar utfallet. LÄS MER

 3. 3. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 4. 4. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER

 5. 5. Atlas Copcos strategi och styrning : Verktyg som ger guld

  Författare :Klas Sundberg; Amjad Hadjikhani; Birger Rapp; Staffan Gullander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Atlas Copco; Strategisk kongruens; integrerad styrning; konkurrenskraft; Business studies; Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business Studies; strategisk kongruens; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen analyserar den strategi och styrning som bedrivits vid Atlas Copco sedan 1980-talet. Detta ger kunskap om hur ett traditionellt svenskt industriföretag anpassar sig till en turbulent omgivning med hård internationell konkurrens. LÄS MER