Sökning: "Annika Forssén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Forssén.

  1. 1. Mellan ansvar och makt en diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Gunilla Carlstedt; Annika Forssén; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

    Sammanfattning : Syftet med vår gemensamma medicinska avhandling är att skapa ny kunskap om kvinnors arbete, hälsa och ohälsa. Forskningen är kvalitativ och bygger på tjugo kvinnors livsberättelser. Feministisk teoribildning är grundläggande. Kvinnornas arbete (betalt och obetalt) och deras upplevelser av hälsa och ohälsa beskrivs och karakteriseras. LÄS MER