Sökning: "Mikael Carleheden"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mikael Carleheden.

  1. 1. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

    Detta är en avhandling från Daidalos

    Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER