Sökning: "reflexivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet reflexivitet.

 1. 1. Biopolitics and Reflexivity : A Study of GMO Policymaking in the European Union

  Författare :Anders Johansson; Thomas Achen; Sven Widmalm; Stellan Welin; Jacob Dahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; GMO; genetically modified organism; precautionary principle; risk biopolitics; policy; European Union; EU; reflexivity; reflexive modernity; GMO; genetiskt modifierade organismer; försiktighetsprincipen; risk biopolitik; policy; Europeiska Unionen; EU; reflexivitet; reflexiv modernitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The political discourse that has emerged as a consequence of establishing a European regulatory framework for GMOs has not been without problems. This dissertation addresses the political and regulatory challenges created by the development and use of genetically modified organisms (GMOs) in the EU. LÄS MER

 2. 2. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Författare :Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER

 3. 3. Poliser som utbildar poliser : Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Författare :Bengt Bergman; Lena Fritzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER

 4. 4. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 5. 5. Linjer : Linjer: Musikens rörelser – komposition i förändring

  Författare :Kim Hedås; Ole Lützow-Holm; Erik Wallrup; Gunnar D Hansson; Anders Hultqvist; Henrik Frisk; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music; composition; relationship; connection; motion; movement; identity; time; memory; space; change; transformation; reflexivity; voice; meaning.; musik; komposition; relationer; förbindelser; rörelse; föränderlighet; identitet; tid; minne; rum; förändring; transformation; reflexivitet; röst; mening; music; composition; relationship; connection; motion; move- ment; identity; time; memory; space; change; transformation; reflexivity; voice; meaning;

  Sammanfattning : Title: Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändringEnglish title: Lines: Music Moving – Composition ChangingAuthor: Kim Hedås Language: Swedish, with an English SummaryUniversity: The Academy of Music and Drama at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, the University of Gothenburg, Box 100, SE-405 30 Gothenburg, SwedenKeywords: music, composition, relationship, connection, motion, movement, identity, time, memory, space, change, transformation, reflexivity, voice, meaning. LÄS MER