Sökning: "deliberativ demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden deliberativ demokrati.

 1. 1. Om överläggande samtal och hållbar utveckling : en studie av deliberativ demokrati

  Författare :Martin Lundberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :deliberativ demokrati; hållbar utveckling; överläggande samtal; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vetenskapliga diskussionen om demokratins innebörd har i vår tid ofta rört begreppet "deliberativ demokrati". Detta är en demokratiuppfattning som understryker åsiktsbildning på gräsrotsnivån. Idén är ett människor samtalar under tvångsfria former och utvecklar en åsikt genom samtalet. LÄS MER

 2. 2. Överläggningar om hållbar utveckling : En studie av studiecirkelsamtal

  Författare :Martin Lundberg; Staffan Larsson; Lisbeth Eriksson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deliberative democracy; deliberations; study circle; sustainable development; Deliberativ demokrati; överläggningar; studiecirkel; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska demokratin. Studiecirkelns genomförande svarar väl mot en demokratisk praktik som framställs i deliberativ demokratiteori. Avhandlingens idé är att belysa deliberativ demokratiteori med empiri. LÄS MER

 3. 3. Deliberating value : On the theory and practice of valuation of nature from neoclassical to ecological economics

  Författare :Lina Isacs; Cecilia Håkansson; Jasper Kenter; Therese Lindahl; Ulrika Gunnarsson-Östling; Neil Ravenscroft; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecological economics; neoclassical environmental economics; value; valuation; deliberative democracy; green GDP; alien invasive species; social cost of carbon; SCC; carbon values; stated preferences; trade-offs; Alan Holland; Dasgupta; ontology; epistemology; critical realism; autoethnograhpy; critical theory; reflexive methodology; ekologisk ekonomi; neoklassisk miljöekonomi; värde; värdering; deliberativ demokrati; grön BNP; invasiva arter; skadekostnader; klimat; modeller; SP; preferenser; trade-offs; ontologi; epistemologi; kritisk realism; autoetnografi; kritisk teori; reflexiv metodologi; Miljöstrategisk analys; Environmental Strategic Analysis;

  Sammanfattning : This thesis is about whether it is a good idea to place monetary value on nature, to remedy the fact that we treat it as having no particular value to us humans, although it clearly has. The thesis is based on five research papers that can be said to position themselves on opposite sides in the debate on monetisation of nature. LÄS MER

 4. 4. Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre föräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna

  Författare :Annika Theodorsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring

  Författare :Balli Lelinge; Malmö högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats studeras klassrådets möjligheter och villkor för att fungera som ett socialt rum för demokrati och utbildning. Studien förankras i en historisk tradition om skolans demokratiska uppdrag men tar också avstamp i en aktuell diskussion om deliberativ demokrati i skolan. LÄS MER