Sökning: "ontologi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet ontologi.

 1. 1. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Författare :Anders Ekholm; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 2. 2. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

  Författare :Anders Ramsay; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings. LÄS MER

 3. 3. Deliberating value : On the theory and practice of valuation of nature from neoclassical to ecological economics

  Författare :Lina Isacs; Cecilia Håkansson; Jasper Kenter; Therese Lindahl; Ulrika Gunnarsson-Östling; Neil Ravenscroft; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecological economics; neoclassical environmental economics; value; valuation; deliberative democracy; green GDP; alien invasive species; social cost of carbon; SCC; carbon values; stated preferences; trade-offs; Alan Holland; Dasgupta; ontology; epistemology; critical realism; autoethnograhpy; critical theory; reflexive methodology; ekologisk ekonomi; neoklassisk miljöekonomi; värde; värdering; deliberativ demokrati; grön BNP; invasiva arter; skadekostnader; klimat; modeller; SP; preferenser; trade-offs; ontologi; epistemologi; kritisk realism; autoetnografi; kritisk teori; reflexiv metodologi; Environmental Strategic Analysis; Miljöstrategisk analys;

  Sammanfattning : This thesis is about whether it is a good idea to place monetary value on nature, to remedy the fact that we treat it as having no particular value to us humans, although it clearly has. The thesis is based on five research papers that can be said to position themselves on opposite sides in the debate on monetisation of nature. LÄS MER

 4. 4. Electronic Healthcare Ontologies : Philosophy, the real world and IT structures

  Författare :Martin Berzell; Ingemar Nordin; Urban Forsum; Daniel Karlsson; Ingvar Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; medical informatics; ontology; terminology; critical realism; immanent realism; Filosofi; medicinsk informatik; ontologi; terminologi; kritisk realism; immanent realism; Theory of science; Vetenskapsteori; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The thesis investigates how the notion of ‘ontology’ has been used in the field of medical informatics and knowledge representation. Partly to investigate what an ‘ontology’ can be said to represent and what requirements we can have on a good ‘ontology’. LÄS MER

 5. 5. Att vara kroppssubjekt : Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi

  Författare :Kirsten Grønlien Zetterqvist; Olof Franck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; existential issues; phenomenology; giving birth; feminism; Sara Lidman’s: Lifsens rot; in-perspective; to be and to become; ontology; body subject; being; the meaning of life; Songe-Møller; Irigaray; Religionsvetenskap Teologi; existentiella frågor; fenomenologi; födelse; feminism; Sara Lidmans: Lifsens rot; i-perspektiv; är och blir; ontologi; kroppssubjekt; varat; livsmening; Songe-Møller; Irigaray; Eriksson; Butler; Beauvoir; Moi; Heidegger; Merleau-Ponty; Furberg; Holmberg; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In the complex of problems concerning women and fertility there is a focal point where central issues meet. The aim of this study is to draw up conceptions that can be of use to individual women who relate their fertile life situations to issues regarding the meaning of their lives. LÄS MER