Sökning: "feministisk didaktik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden feministisk didaktik.

 1. 1. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? : En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande

  Författare :Pia Westin Hellertz; Harald Swedner; Lars Oscarsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnors kunskapssyn; kvinnors lärande; feministisk pedagogik; feministisk didaktik; socionomutbildningen; professionsutbildning; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inledningsvis socionomutbildningen ur ett historiskt könsperspektiv; en yrkesförberedande utbildning som genom inträdet i universitetets organisation och strukturer och genom utvecklingen av det akademiska ämnet 'socialt arbete' successivt akademiserats på de traditionella villkor som format akademin genom århundraden, villkor som utvecklats av män för mäns bildning, samtidigt som de socionomstuderande kvinnorna utgör 82% av undervisningsgrupperna. Forskningen i socialt arbete har maskuliniserats genom att professorer och forskare i huvudsak är män. LÄS MER