Sökning: "pre-school teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden pre-school teachers.

 1. 1. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Nutrition; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Näringslära; Nutrition; förskolebarn; mat och matvanor; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 3. 3. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER

 4. 4. Pre-school Teachers’ Perceived Control and Behaviour Problems in Children

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Hammarberg; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; pre-school teachers; perceived control; externalising behaviours; internalising behaviours; change; continuity; class size; child to adult ratio; sex distribution; child – teacher interactions; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : In this thesis, pre-school teachers’ perceived control, is examined in relation to problem behaviours of children and the actions of teachers in the classroom. In addition, other factors that are thought to relate to teachers’ perceived control were studied. LÄS MER

 5. 5. Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christian Eidevald; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER