Sökning: "socionomutbildningen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet socionomutbildningen.

 1. 1. Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? : En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande

  Författare :Pia Westin Hellertz; Harald Swedner; Lars Oscarsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnors kunskapssyn; kvinnors lärande; feministisk pedagogik; feministisk didaktik; socionomutbildningen; professionsutbildning; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inledningsvis socionomutbildningen ur ett historiskt könsperspektiv; en yrkesförberedande utbildning som genom inträdet i universitetets organisation och strukturer och genom utvecklingen av det akademiska ämnet 'socialt arbete' successivt akademiserats på de traditionella villkor som format akademin genom århundraden, villkor som utvecklats av män för mäns bildning, samtidigt som de socionomstuderande kvinnorna utgör 82% av undervisningsgrupperna. Forskningen i socialt arbete har maskuliniserats genom att professorer och forskare i huvudsak är män. LÄS MER

 2. 2. Iscensatt inkludering. : Gemenskap som mål och utmaning på socionomutbildningen

  Författare :Cecilia Heule; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work education; outgroup; community; intergroup contact; gap-mending; boundaries; mobilization course; categorization; recategorization; decategorization; prejudice; service user organization; ingroup;

  Sammanfattning : Conflicts between different social groups and people's prejudices have interested social science researchers for a long time. Many have also sought answers to the question of what can be done to bridge and reduce these gaps, divisions and prejudices. LÄS MER

 3. 3. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER