Sökning: "Kristina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Kristina Andersson.

 1. 1. Benthic-Pelagic Microbial Interactions and Carbon Cycling in Clearwater Lakes

  Författare :Eva Andersson; Anna-Kristina Brunberg; Lars Tanvik; Kristina Sundbäck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; microphytobenthos; phytoplankton; heterotrophic bacteria; interactions; nutrients; carbon cycling; clearwater lakes; Biologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the interactions among microbiota in clearwater lakes. Field sampling and field experiments were performed to evaluate interactions among microbiota and the importance of benthic versus pelagic microbiota in terms of biomass and production. In addition, carbon cycling in an oligotrophic clearwater lake was calculated. LÄS MER

 2. 2. Cholesterol-lowering and anti-atherogenic effects of oats in mice

  Författare :Kristina E Andersson; Cellulär biomekanik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cholesterol; Inflammation; Bile acids; Atherosclerosis; Oats; Beta-glucans;

  Sammanfattning : The cholesterol-lowering effect of oats is well established, but the crucial properties eliciting this effect need to be further investigated to optimize the use of oats as functional foods. Furthermore, there are almost no reports investigating the effect of oats on atherosclerosis development. LÄS MER

 3. 3. Influence of Oxygen Concentration on Lipid Oxidation in Food during Storage

  Författare :Kristina Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lipid oxidation in cream powder and rapeseed oil was studied at different oxygen concentrations in the presence or absence of the catalytic factors light and copper. The oxygen concentrations in the headspace of the product ranged from 21 % down to 0.03 %, but particular emphasis was laid on oxygen concentrations below 2 %. LÄS MER

 4. 4. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. Synthesis of Novel Polyhydroxyl Surfactants. Influence of the Relative Stereochemistry on Surfactant Properties

  Författare :Kristina Neimert-Andersson; KTH; []
  Nyckelord :Polyhydroxyl surfactants; Sugar surfactants; Stereoselective; Synthesis; Dihydroxylation; Langmuir monolayers; Chiral discrimination;

  Sammanfattning : This thesis deals with the synthesis and characterization ofnovel polyhydroxyl surfactants. The first part describes thesynthesis of a number of stereoisomers of a polyhydroxylsurfactant, and the second part concerns surface chemicalcharacterization. LÄS MER