Sökning: "Anna Palmer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Palmer.

  1. 1. Att bli matematisk Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Anna Palmer; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjectivity; gender; mathematics; teacher education; performativity; materialisation; agential realism; intra-activity; aesthetic and interdisciplinary learning processes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the processes through which mathematical and gendered subjectivity is constituted, reconstituted and maintained in different situations during Early Childhood Teacher Education (ECE). In three research articles it is investigated how student teachers’ subjectivity constitutions are expressed, formulated and reformulated in different discursive and material practices. LÄS MER