Sökning: "Ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade ordet Ungdomar.

 1. 1. Ungdomar, Utveckling och Utmaning : Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik

  Författare :Elisabeth Ljungberg; Lars Nord; Börje Alström; Göran Djupsund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ungdomar; politisk kommunikation; politisk socialisation; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Society and Identity- Developments and Challenges in Swedish Youth Politics in the 1990´s. There are many ways to describe and value young people’s interest and engagement in politics. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; Ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang; adolescent; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan.Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 3. 3. Särskilda ungdomshem och vårdkedjor : Om ungdomar, kön, klass och etnicitet

  Författare :Maria Andersson Vogel; Marie Sallnäs; Carolina Överlien; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; anti-social behaviour; secure unit care; leaving care; aftercare; gender; class; ethnicity; ungdomar; normbrytande beteende; särskilda ungdomshem; eftervård; vårdkedjor; kön; klass; etnicitet; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. LÄS MER

 4. 4. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” : Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Emil Bertilsson; Ove Sernhede; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; immigrant youth; upper secondary introduction program; ethnography; educational strategies; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar utan gymnasieskola : en uppföljningsstudie från 13 till 24 års ålder

  Författare :Åsa Murray; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER