Sökning: "Hassan Sharif"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hassan Sharif.

  1. 1. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” : Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

    Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Emil Bertilsson; Ove Sernhede; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; immigrant youth; upper secondary introduction program; ethnography; educational strategies; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

    Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER