Sökning: "electrocity physics"

Hittade 1 avhandling innehållade orden electrocity physics.

  1. 1. Studies of high-temperature superconducting tapes and their application in power apparatus

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Torbjörn Wass; KTH.; [2006]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; electrocity physics; magnetism; electronics engineering; electrical engineering; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electrical engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektroteknik;

    Sammanfattning : Intensive development in the field of high-temperature superconductors (HTS) has resulted in long length HTS with high current carrying capacity. The performance of HTS in the form of multifilamentary silver sheathed Bi-2223 tapes is close to the requirements for power application. LÄS MER