Sökning: "läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet läromedel.

 1. 1. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken en studie om läromedel och nationella prov

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Skrivande och blivande konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Pulls; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 3. 3. Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Johnsson Harrie; Bengt-Göran Martinsson; Lisbeth Lundahl; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbook; textbook approval; implementation; Swedish educational policy; civics; curriculum; objectivity; Läromedelsgranskning; läromedel; implementering; svensk utbildningspolitik; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; läroplan; objektivitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Här studeras såväl de politiska besluten om, som det konkreta genomförandet av, den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, från starten 1938 till avskaffandet 1991. De politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor. LÄS MER

 4. 4. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER