Sökning: "writing instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden writing instruction.

 1. 1. Lära för skrivundervisning En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anja Thorsten; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER

 4. 4. Gymnasisters skrivande En studie av genre, textstruktur och sammanhang

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catharina Nyström; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; Writing; school text; genre; cohesion; inference; Swedish; writing instruction; communicative intent; text structure; text length; variation in vocabulary; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : Students in upper secondary school write in a number of different genres, and do this in school contexts as well as in their spare time. The study presented here is an overview of this activity and the genres concerned. The theoretical framework of the study is that of genre theory whereby genre is understood as a socially situated concept. LÄS MER

 5. 5. Skrivbedömning och validitet Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Gustaf Skar; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; writing instruction; writing assessment; validity; assessment use argument; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual teacher. LÄS MER