Sökning: "writing instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden writing instruction.

 1. 1. Skrivandets gränser : Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning

  Författare :Camilla Forsberg; Anette Emilson; Stefan Lund; Caroline Liberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Writing instruction; Standardization; Writing discourses; Early writing; Preschool; Compulsory school; Critical discourse analysis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study examines writing instruction for 3–10-year-olds. The aim is to further our understanding of how instruction is standardizing writing. LÄS MER

 2. 2. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning : Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius Swärd; Anna Malmbjer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER

 4. 4. Skrivbedömning och validitet : Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet

  Författare :Gustaf Skar; Gunilla Molloy; Kjell Lars Berge; Gudrun Erickson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; writing instruction; writing assessment; validity; assessment use argument; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual teacher. LÄS MER

 5. 5. Läsning och skrivning : En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982

  Författare :Inger Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading and writing; curriculum study; history of education;

  Sammanfattning : The aim of this work is to elucidate changes in the function and position attributed to the general reading and writing instruction. The studies focus on the description and the analysis of the content and form of this instruction as they are expressed in texts for the educational practice during the period 1842-1982. LÄS MER