Sökning: "självbild"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet självbild.

 1. 1. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Berit Edvardsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 2. 2. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 3. 3. Bilder av tonårsflickor : Om estetik och identitetsarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anette Göthlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Estetik; estetisk praktik; modernitet; tonårsflickor; identitetsarbete; kön; självbild; självpresentation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en etnografiskt inspirerad studie som genom deltagande observation och intervjuer har studerat nio stycken femton/sexton-åriga flickor under drygt ett års tid. Studien handlar om tonårsflickornas identitetsarbete, med fokus på de estetiska intryck och uttrycksformer som man kan identifiera i samband med denna process. LÄS MER

 4. 4. Aspergern, det är jag En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunvor Larsson Abbad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asperger syndrome; everyday life; diagnosis; close relationships; selfimage; normality; empowerment; Asperger syndrom; vardagsliv; diagnos; nära relationer; självbild; normalitet; empowerment; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this interview-study is to increase the knowledge and understanding of persons with Asperger syndrome. For each participant has common and unique aspects been described. The ambition has been to illuminate their perspective of their situation in life and develop the understanding of their quality of life. LÄS MER

 5. 5. Besökare på Gotland En studie av relationen mellan förväntningar och upplevelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Gustaf Sjöberg; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; image; självbild; förväntningar; turism; Kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : A place becomes a place when it means something to someone. A place can simultaneously be experienced by many different visitors and from many different perspectives. Places can be produced and consumed and represent relationships between people or between people and places. LÄS MER