Sökning: "activity theory writing study"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden activity theory writing study.

 1. 1. Lära för skrivundervisning En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 2. 2. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 3. 3. Difficulties to Read and Write Under Lateral Vibration Exposure Contextual Studies Of Train Passengers Ride Comfort

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jerker Sundström; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lateral vibrations; passenger activities; reading; writing; sitting posture; frequency weighting; rated difficulty; field study; laboratory study; transient vibrations; stationary vibrations.; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik;

  Sammanfattning : Many people use the train both as a daily means of transport as well as a working place to carry out activities such as reading or writing. There are, however, several important factors in this environment that will hamper good performance of such activities. LÄS MER

 4. 4. Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anne Dragemark Oscarson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; self-assessment; assessment; language education; EFL; writing; lifelong learning; feedback;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to explore the role of self-assessment in EFL learning in developing lifelong language learning skills and in furthering the development of more comprehensive and thereby fairer assessment practices. The study explores how upper secondary school students perceived their own general and specific writing abilities in relation to syllabus goals and whether these perceptions are affected by self-assessment practices. LÄS MER

 5. 5. Kreativt skrivande och kritiskt tänkande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Hélène Edberg; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis;

  Sammanfattning : I högskolesammanhang finns en tendens att betrakta fantasi och känsla som hinder för kritiskt tänkande. I denna studie, som har en högskoledidaktisk utgångspunkt, prövas tvärt om att se subjektivitet som resurs. Studien prövar lärande genom skrivande. LÄS MER