Sökning: "praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 530 avhandlingar innehållade ordet praktik.

 1. 1. Oberoendets praktik

  Författare :Ewa Andersson; Susanna Öhman; Gunnar Augustsson; Katarina Giritli-Nygren; Mats Trondman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; independent actors; practice; autonomous; heteronomous; capital; position; Oberoende aktörer; praktik; autonom; heteronom; kapital; position;

  Sammanfattning : The Independent PracticeDuring the last hundred years, the music industry has evolved with the record labels playing a central role. However, many argue that this situation is about to change as record sales have decreased during the last ten years. LÄS MER

 2. 2. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER

 3. 3. Organisering av utvecklingsprojekt : praktik, dynamik och gränssnitt

  Författare :Thommie Burström; Nils Wåhlin; Jessica Eriksson; Mikael Wickelgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gränser; organisering; praktik; dynamik; gränsiterationer; gränsöverskridande aktörer; aktiviteter; objekt; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att besvara frågan hur gränser organiseras när flera olika organisationer samverkar för att skapa nya teknologiska innovationer.  Syftet med denna studie är att ur ett praktikorienterat perspektiv skapa en förståelse för hur intra- och interorganisatoriska gränser organiseras vid tidiga utvecklingsprojekt inom lastbilsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik

  Författare :Cecilia Löfstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hemlöshet; policy; praktik; klient; institutionella diskurser; motstånd; bostadslöshetskarriärer;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. LÄS MER