Sökning: "samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 338 avhandlingar innehållade ordet samverkan.

 1. 1. Samverkan för innovation : En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Författare :Ylva Askfors; Björn-Erik Erlandsson; Tina Karrbom Gustavsson; Lucia Crevani; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Tillämpad medicinsk teknik; Applied Medical Technology;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Kristianstad University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 3. 3. Samverkan blir kamp : En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; co-ordination; document; subvention; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 4. 4. Lönsam samverkan : en studie av utvecklingsprocesser inom området fastighetsreparationer

  Författare :Karl Myrsten; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samarbete = Samverkan? : En fallstudie av AIMday vid Uppsala universitet

  Författare :Kristofer Severinsson; Marcus Lindahl; Enrico Baraldi; Ulla Eriksson-Zetterquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :university-industry interaction; academic engagement; translation; boundary objects; material infrastructures; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : As society's main producers of knowledge, universities have been entitled a key role for innovation and economic growth. In most OECD countries, universities have adopted a linear technology transfer model through which intellectual products in the form of patents, licenses and new businesses, are transferred from academic research to industry. LÄS MER