Sökning: "känsla"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade ordet känsla.

 1. 1. En känsla för det heliga En undersökning av den samtida emotionsforskningens möjliga bidrag till religionsfilosofin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Sörhuus; Ulf Zackariasson; Mikael Stenmark; Sami Pihlström; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; emotion; feeling; pragmatism; John Dewey; James-Lange theory; Christine Tappolet; Jesse Prinz; the perceptual theory of emotion; epistemology; religious experience; lived religion; religion; emotion; känsla; pragmatism; John Dewey; James-Langeteorin; Christine Tappolet; Jesse Prinz; den perceptuella emotionsteorin; epistemologi; religiösa upplevelser; levd religion; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : In this thesis I examine the possibility of critically using material from contemporary emotion theory to develop a fruitful model for understanding the potential epistemic relevance of emotions in religious contexts. The relevance of this thesis is mainly twofold: since religion is an emotional phenomenon, the possible normative epistemic role of emotions needs to be examined. LÄS MER

 2. 2. Kön och känsla : Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam

  Författare :Maria Bäckman; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :sexualundervisning; ungdomar; livskunskap; genus; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Känsla för skådespelarkonst mot en förståelse av tysta kunskaper och görandets fenomenologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Två Förläggare Bokförlag

  Författare :Ann Enström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; theatre; acting; performance; performativity; emotion; feeling; affect; mood; atmosphere; body; sensibility; senses; sensuous; situated; tacit knowledge; doing; act; action; kinesthesia; hermeneutics; phenomenology; intentionality; ontology; becoming; expression; intensity; rhythm; response; touch; flow; devotion; vulnerability; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The primary argument in this thesis is that the common assumption that an actor has emotion inside him- or herself which can be evoked and projected outwards is an outdated misconception. A proposition is made to replace this possessive acting model, which underpins the realist tradition and is based on the popularized aspects of Stanislavsky’s system for actor training, by a situational acting model. LÄS MER

 4. 4. Känsla, förståelse och värdering elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö-och hållbarhetsfrågor

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annika Manni; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental and sustainability education; experiences; meaning-making; aesthetics; young students; miljö- och hållbarhetsutbildning; erfarande; meningsskapande; yngre elever; pedagogiskt arbete; educational work; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on young students’ experiences and meaning-making processes in school practices within environmental and sustainability education. Earlier research has shown this to be an area of complexity; besides a transdisciplinary perspective requiring relational thinking, it also involves conflicting interests as well as emotions and values. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, makt och känsla En narrativ studie av unga ledare

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Åkerblom; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER