Sökning: "meaning-making"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade ordet meaning-making.

 1. 1. Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization : A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Önver Cetrez; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Acculturation; meaning-making; ritualization; religiosity; identity; identification; mixed-model study; Suroyo; Assyrian; Aramean; Religionspsykologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on how acculturation affects meaning-making among three generations of Suroye in the city of Södertälje, Sweden. Special focus is on youth. An inter-disciplinary and a mixed-model approach is used, with the purpose to contribute to research knowledge on meta, theoretical, methodological, and empirical levels. LÄS MER

 2. 2. A Changing Experience communication and meaning-making in web-based teacher training

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Linda Reneland-Forsman; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; course design; higher education pedagogy; mediated discourse analysis; meaning-making; mediation; teacher training; web-based learning; web-based teaching; widened participation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This is a study of students’ meaning making in web-based higher education courses. Conditions for students meaning-making change when interaction technology is used to support educational practices. Widened Participation policy activities often use web-based programs to attract “new” groups of more experienced students. LÄS MER

 3. 3. Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Maria Ferlin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; textbooks; biological diversity; social semiotics; multimodality; meaning making; concept; species; species concept; Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap; Textbooks; Biological diversity; Social semiotics; Multimodality; Meaning making; Concept; Species; Species concept;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse offered meaning, that is, what and how subject content is communicated to the recipients. In this case the subject content is biological diversity and the communicative artefacts are biology books for the latter grades in the Swedish compulsory school. LÄS MER

 4. 4. Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yukako Nahlbom; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; natural disaster; the Great East Japan earthquake and tsunami; trau-ma; mental health; well-being; existential meaning; meaning-making; religion; the Japanese religiosity; the ADAPT model; psychosocial re-sources; kokoro no kea; rituals; interfaith chaplain; volunteer workers; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The overall aim of this qualitative study was to explore the function of religion and volunteer workers in religious organizations in contributing to the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being regarding the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami. This study was undertaken from the psychology of religion and approached by focusing on experiences of volunteer workers in different religious organizations who worked in the disaster-affected areas. LÄS MER

 5. 5. Readiness or resistance? Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Afrah Abdulla; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Utbildningsvetenskap; Educational science; Adult learning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. LÄS MER