Sökning: "meaning-making"

Visar resultat 1 - 5 av 261 avhandlingar innehållade ordet meaning-making.

 1. 1. Tid och existentiellt meningsskapande : Kvinnors berättelser om sitt liv med allvarlig sjukdom

  Författare :Lisbeth Claeson; Sonja Olin Lauritzen; Eva Jeppsson Grassman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; serious illness; women; meaning-making; narrative; narrative time; hermeneutics; existential learning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Being affected by a serious or life-threatening illness implies an existentially changed situation that is accompanied by a number of questions about the illness itself, consequences of the illness in an everyday context and implications for the future. The purpose of this dissertation is to examine people’s meaning-making when they are affected by a serious illness and to determine how the illness acquires meaning in the context of their lives. LÄS MER

 2. 2. Poliser som utbildar poliser : Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Författare :Bengt Bergman; Lena Fritzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER

 3. 3. Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization : A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden

  Författare :Önver Cetrez; Valerie DeMarinis; Halina Grzymala-Moszczynska; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Acculturation; meaning-making; ritualization; religiosity; identity; identification; mixed-model study; Suroyo; Assyrian; Aramean; Religionspsykologi; Psychology of religion; Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on how acculturation affects meaning-making among three generations of Suroye in the city of Södertälje, Sweden. Special focus is on youth. An inter-disciplinary and a mixed-model approach is used, with the purpose to contribute to research knowledge on meta, theoretical, methodological, and empirical levels. LÄS MER

 4. 4. Tinget, rummet, besökaren : Om meningsskapande på museum

  Författare :Eva Insulander; Staffan Selander; Kerstin Smeds; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didactic science; museums; exhibitions; learning; meaning-making; design; multimodality; representation; didaktik; museer; utställningar; lärande; meningsskapande; design; multimodalitet; representation; Didactics; didaktik; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to describe and analyse how museum visitors engage with and make meaning from what is being offered to them in terms of the various resources made available in two exhibitions. Yet another purpose is to describe and analyse the design of these exhibitions. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl-Göran Karlsson; Madelen Bodin; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; interactions; communication; meaning making; peer discussion; scientific ideas; social semiotics; organizational levels; naturvetenskapernas didaktik; kvalitativa studier; biologi; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. LÄS MER