Sökning: "pragmatism"

Visar resultat 1 - 5 av 99 avhandlingar innehållade ordet pragmatism.

 1. 1. Vad eller vem? : En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Moira von Wright; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 3. 3. Support, resistance and pragmatism An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Margrethe Søvik; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages; language policy; language beliefs; language practices; language management; language conflict; motivation; language attitudes; combining methods; nation-building; linguistic rights; Ukraine;

  Sammanfattning : The Ukrainian society has gone through vast changes since independence in 1991 and in this thesis some of these social changes are discussed through the prism of language policy. The main topic of the study is language policy (conceptualised as language practices, language beliefs, and language management) in the eastern Ukrainian city Kharkiv. LÄS MER

 4. 4. Ny väg till nya vägar och järnvägar : Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :John Hultén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; rationalism; railway investments; road investments; transport infrastructure; co-financing; alternative financing; investment planning; planning; Decision-making process;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur går det egentligen till när beslut fattas om nya, och för skattebetalarna kostsamma, väg- och järnvägsinvesteringar? Fattas besluten på basis av objektiva utredningar och noggranna kalkyler, eller är de ett resultat av politiska förhandlingar och spel mellan olika intressen? I denna avhandling undersöks investeringsplanering som politisk beslutsprocess dels genom en analys av hur planeringen har vuxit fram och institutionaliserats under ett drygt halvsekel, dels genom en detaljerad studie av den process som ledde fram till en omfattande satsning på transportinfrastruktur som presenterades av regeringen i mars 2010. Ett nytt inslag i processen var att staten försökte få andra, i synnerhet kommuner och regioner, att stå för delar av kostnaden. LÄS MER

 5. 5. Meningar om uppsatsskrivande i högskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Eva Hagström; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; student writing; thesis writing; student writing handbooks; pragmatism; textual analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is about the writing of theses in Swedish higher education. The aim is to construct meanings about thesis writing from different kinds of texts. The meanings are answers to the overall question about what good teaching can be in relation to thesis writing, and to what extent handbooks on writing can enhance such teaching. LÄS MER