Sökning: "rhythm"

Visar resultat 1 - 5 av 238 avhandlingar innehållade ordet rhythm.

 1. 1. Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Anastasia Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jämförande lingvistik; typology; Comparative linguistics; rhythm; prosodi; syllabification; Mongolian; Linguistics; Allmän språkvetenskap Lingvistik; Phonetics; phonology; fonologi; Fonetik; språktypologi; Finno-Ugrian and Altaic languages; Finsk-ugriska och altaiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation provides the first comprehensive account of the prosody of Halh (Khalkha) Mongolian as spoken in Ulaanbaatar, the capital of the Republic of Mongolia. The phonological description is based on acoustic analysis of speech data collected from nine Mongolian-speakers. LÄS MER

 2. 2. Rytmens estetik, formens kraft

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Lena Hopsch; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual spatial rhythm; force; dramaturgy; temporal rhythm; configuration; space; bodily kinesthetic experience; kinetic rhythm; balance; room; movement; direction; dynamic rhythm;

  Sammanfattning : We meet rhythm as a concept for composition within all forms of art. In this thesis I discuss visual and spatial rhythms. In my research I have reflected about how one via rhythmisation can build up the feeling of a work’s internal movement. LÄS MER

 3. 3. Studies in rhythm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alf Gabrielsson; Uppsala universitet.; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rhythm in late-modern Stockholm Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Nathan Joel Young; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 5. 5. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER