Sökning: "Carina Listerborn"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Carina Listerborn.

 1. 1. Trygg stad : diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik

  Författare :Carina Listerborn; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; feminist theory; discourse analysis; crime prevention; women s fear public space; safer cities programme; urban planning; local practice;

  Sammanfattning : The city is loaded with mystique, expectations and dreams which are both utopian and dystopian. The city is exciting and scaring at the same time, it can protect us but at the same time contains dangerous places and situations. Fear and unsafety have been heavily discussed during the latter part of 1990s in relation to urban environments. LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. Space and Sensibility : Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles

  Författare :Tanja Joelsson; Jeff Hearn; Carina Listerborn; Aretun Åsa; Tracey Skelton; Åsa Aretun; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender; masculinity; age; class; place; spatial boredom; risk­‐taking; violence; violations; ethnography; Kön; maskulinitet; ålder; klass; plats; rumslig tristess; risktagande; våld; kränkning; etnografi;

  Sammanfattning : In this ethnographic study of “Volvo greasers” [Volvoraggare] in a peri-urban community in Sweden, risk-taking practices with motor vehicles, such as speeding and drifting, are explored and analyzed in relation to age, gender, class and place. Young men’s risk-taking with motor vehicles regularly generates public debate as a traffic safety issue, often resulting in various policy suggestions, such as curfews or raising of the driving licence age. LÄS MER

 4. 4. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 5. 5. Beyond Bright City Lights : The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians

  Författare :Thomas Wimark; Gunnel Forsberg; Eva Andersson; Carina Listerborn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gay and lesbian; migration; rural urban; tolerance; life course; Sweden; Turkey; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : One of the most persistent popular notions of gay men and lesbians is that they either live in or move to larger cities. In this thesis, the geography and migration paths of gay men and lesbians are studied using the life course perspective to challenge this idea. LÄS MER