Sökning: "explicit undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden explicit undervisning.

 1. 1. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap : En studie av gymnasisters lärandeprocess

  Författare :Karin Wesslén; Olle Josephson; Judith Chrystal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language; linguistic demands; upper secondary education; appropriate; linguistic tools; the discourse of social science; explicit teaching; object language – metalanguage; linguistic operations; knowledge structures; subject-related concepts; text activity; the structuring of knowledge; level of reasoning; språk; språkliga krav; gymnasium; gymnasial utbildning; appropriera; språkliga redskap; språkliga verktyg; samhällskunskapsdiskurs; samhällskunskap; explicit undervisning; objektspråk; metaspråk; språkliga operationer; kunskapsstruktur; ämnesanknutna begrepp; textaktiviteter; strukturering av kunskap; utvecklat resonemang; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This study is based on the presumption that language is fundamental to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are incorporated in the policy documents of the upper secondary edu­cation of Sweden; students shall, during their education, be given the opportunity to appropriate certain linguistic tools. LÄS MER

 2. 2. När läroplan och tradition möts : Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del

  Författare :Torodd Lunde; Shu-Nu Chang Rundgren; Michal Drechsler; Erik Knain; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry-based science teaching; laboratory work; teaching tradition; lower secondary; teacher professional development; undersökande arbetssätt; lärarfortbildning; undervisning; natururorienterande ämnen; laborationer; grundskolans senare del; läroplan; undervisningstradition; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. LÄS MER

 3. 3. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum

  Författare :Gun Hägerfelth; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER

 4. 4. -Måste det här vara som en väckelserörelse? : en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Författare :Monika Diehl; Eva Leffler; Joakim Lindgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER

 5. 5. Att mötas i tid, rum och tanke : Om ämnesintegration och undervisning för hållbar utveckling

  Författare :Linda Pettersson; David Kronlid; Ali Najib; Niklas Gericke; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :apprehensions; interdisciplinary collaborations; education for sustainable development; multi-; inter-; transdisciplinary; teachers; vocational programmes; school organization;

  Sammanfattning : This study has investigated teachers’ apprehensions of interdisciplinary collaborations, education related to sustainable development and their conditions in education. When interviewing teachers, working in the vocational programmes in upper secondary schools in Sweden, the apprehensions illuminate diversity in how schools approach and implement aims and requirements in the curricula. LÄS MER