Sökning: "Andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Andraspråksinlärning.

 1. 1. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Monica Axelsson; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Reading for Life Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulla Damber; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. LÄS MER

 4. 4. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Étude de la competence textuelle des lectes d’apprenants avancés. Aspects structurels, fonctionnels et informationnels

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet

  Författare :Nathalie Kirchmeyer; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Franska språkettextlingvistik; Textförståelse; Andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER