Sökning: "gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet gymnasium.

 1. 1. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  Författare :Steven Hunter Lindqvist; Anders Arnqvist; Juvas Marianne Lijas; Michael Dal; Juvas Marianne Liljas; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER

 2. 2. Bridging the boundaries between D&T education and working life : A study of views on knowledge and skills in product development

  Författare :Helena Isaksson Persson; Inga-Britt Skogh; Robert Höghielm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER

 3. 3. Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande

  Författare :Per-Eskil Persson; Natur-miljö-samhälle (NMS); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; algebra; gymnasium; begreppsutveckling; attityder; aktionsforskning;

  Sammanfattning : I en longitudinell studie undersöks vilka faktorer som påverkar hur elever på ett gymnasiums naturvetenskaps- och teknikprogram lär sig algebra. En årskull elevers begreppsutveckling följs under deras tre gymnasieår med hjälp av tester, enkäter och intervjuer, och de bestående kunskaperna efter gymnasietiden noteras. LÄS MER

 4. 4. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap : En studie av gymnasisters lärandeprocess

  Författare :Karin Wesslén; Olle Josephson; Judith Chrystal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language; linguistic demands; upper secondary education; appropriate; linguistic tools; the discourse of social science; explicit teaching; object language – metalanguage; linguistic operations; knowledge structures; subject-related concepts; text activity; the structuring of knowledge; level of reasoning; språk; språkliga krav; gymnasium; gymnasial utbildning; appropriera; språkliga redskap; språkliga verktyg; samhällskunskapsdiskurs; samhällskunskap; explicit undervisning; objektspråk; metaspråk; språkliga operationer; kunskapsstruktur; ämnesanknutna begrepp; textaktiviteter; strukturering av kunskap; utvecklat resonemang; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This study is based on the presumption that language is fundamental to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are incorporated in the policy documents of the upper secondary edu­cation of Sweden; students shall, during their education, be given the opportunity to appropriate certain linguistic tools. LÄS MER

 5. 5. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER