Sökning: "Joakim Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Joakim Samuelsson.

 1. 1. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om växande geometriska mönster : En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet

  Författare :Klara Kerekes; Joakim Samuelsson; Angelika Kullberg; Marcus Samuelsson; Anna Wernberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; dimension av variation; algebra; mönster; växande geometriska mönster; möjligt lärande; variationsteori; Geometriundervisning; Mellanstadiet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva hur lärare behandlar innehållet när de undervisar om växande geometriska mönster. Lärares handlingar och undervisning, där vissa aspekter av undervisningsinnehållet fokuseras och andra lämnas ofokuserade, ses som potential för förändringar i elevers erfarande av det undervisade innehållet. LÄS MER

 3. 3. Coachande nätbaserade samtal om matematik : En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning

  Författare :Pether Sundström; Joakim Samuelsson; Marcus Samuelsson; Maria Fahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nytt, på nytt sätt? : En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9

  Författare :Joakim Samuelsson; Astrid Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Mathemetics education; teaching; lower secondary school; ICT; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There are several documents that indicate that computers will change the conditions for mathematics teaching. In this dissertation the author discusses how the computer as a change-agent will influence the conditions, methods and results in mathematics teaching. LÄS MER

 5. 5. Teaching and Learning Historical Explanation : Teacher and Student Cases from Lower and Upper Secondary History

  Författare :Joakim Wendell; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Thomas Nygren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history education; historical explanation; causation; cause and consequence; explanatory progression; historical thinking; use of history; History; Historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and analyse how teachers and students understand the concept of historical explanation in the context of classroom teaching practices. The thesis is made up of four studies that investigate different aspects of understanding, focusing on either teacher or student understanding as expressed in words and actions. LÄS MER