Sökning: "Tomas Saar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tomas Saar.

  1. 1. Musikens dimensioner - En studie av unga musikers lärande

    Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitas Gothoburgensis

    Författare :Tomas Saar; Karlstads universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Annan forskning med relevans för lärarutbildningen; Other research relevant to Teachers Education; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER