Sökning: "school research"

Visar resultat 1 - 5 av 1458 avhandlingar innehållade orden school research.

 1. 1. Computer Science Project Courses : Contrasting Students’ Experiences with Teachers’ Expectations

  Författare :Mattias Wiggberg; Mats Daniels; Lecia J. Barker; Tony Clear; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer science education; computer science student projects; computer science projects; computer science education research; phenomenography; learning; higher education; communities of practice; capstone projects; constructivism; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Including small or large project courses is widely recognized as important in preparing computer science students for a professional career. Typical examples are the capstone courses, which often are seen as the jewel in the crown since this is where students will bring their previous knowledge and skills together to show mastery of their craft. LÄS MER

 2. 2. School journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Författare :Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. LÄS MER

 3. 3. Bilingual subject-specific literacies? Teachers’ and learners’ views and experiences of two school languages in biology, civics, history and mathematics : Case studies from the Swedish upper secondary school

  Författare :Ylva Sandberg; Tore Nilsson; Inger Lindberg; Liss Kerstin Sylvén; Jenny Wiksten Folkeryd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teacher and learner cognition; CLIL; subject-specific literacies; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This licentiate thesis investigates teachers’ and students’ cognitions of bilingual subject-specific literacies. The thesis builds on three different studies, referred to as case studies, conducted in Content and Language Integrated Learning (CLIL) study programmes in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 5. 5. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER