Sökning: "kursplan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet kursplan.

 1. 1. Historiemedvetande på prov : En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Författare :Fredrik Alvén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Historieundervisning; Bedömning; Kursplan; Läroplan; Historiemedvetande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Historia från kursplan till klassrum : perspektiv på lärares historieundervisning från Lpo 94 till Lgr 11

  Författare :Jessica Jarhall; Thomas Småberg; Cecilia Axelsson Yngvéus; May-Brith Ohman Nielsen; Malmö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; history education; history teachers; transformation; historical thinking; lower secondary school; curriculum; historieundervisning; historielärare; historiedidaktik; omformning; historisk kunskap; högstadiet; läroplan;

  Sammanfattning : The thesis examines how history teachers perceive history teaching in Swedish lower secondary schools during a time-period when two different curricula were in use: Lpo 94 and Lgr 11. The overall aim is to investigate how history can be expressed through teachers' transformation of the subject, from syllabus to classroom. LÄS MER

 4. 4. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 5. 5. En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder

  Författare :Hans Wetterholm; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : The art education in Swedish primary and secondary schools is far from perfect and as a result pupils seldom reach the desired standard. National evaluations in 1989 and 1992 confirm this. Teachers admit that they lack specific subject knowledge and evaluation reveals that many aspects of older curricula still prevail. LÄS MER