Sökning: "phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet phenomenography.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Christine Gustafsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vårdvetenskap; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

  Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER

 3. 3. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 4. 4. Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hege Skundberg Kletthagen; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burden; encounters; everyday life; health; inpatients; phenomenography; psychiatric specialist health services; relatives; severe depression; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to investigate and describe everyday life among relatives of inpatients with severe depression and their encounter with the psychiatric specialist health services (PSHS).Methods: A descriptive design with a qualitative and quantitative approach was used. LÄS MER

 5. 5. Understanding Oral Cancer - A Lifeworld Approach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marta Röing; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Surgery; Oral cancer; Dentistry; Lifeworld approach; Phenomenography; Phenomenology; Hermeneutics; Multiprofessional collabotation; Kirurgi;

  Sammanfattning : Dental involvement with oral cancer patients during their treatment and rehabilitation can be long and intense. How can dental personnel better understand their role in the treatment of these patients? How does treatment affect the patients and their spouses? In searching for answers, the theories of phenomenography, phenomenology and hermeneutics are used to describe and interpret the experiences of the hospital dental treatment teams, oral cancer patients, and their spouses. LÄS MER