Sökning: "Christine Gustafsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christine Gustafsson.

  1. 1. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

    Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

    Författare :Christine Gustafsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vårdvetenskap; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

    Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER