Sökning: "variationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet variationsteori.

 1. 1. Aritmetik i förskolan - en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Maria Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori.; Aritmetik; variationsteori;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i för-skolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 2. 2. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 3. 3. Rate as the relation of changes in two quantities : A variation theory perspective of learning rate of change

  Författare :Per Håkansson; Robert Gunnarsson; Ulla Runesson Kempe; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rate of change; slope; covariation; functions; mathematics teaching and learning; variation theory; learning study; förändringstakt; lutning; samvariation; funktioner; matematiklärande; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : This thesis comprises three original papers about learning rate of change in school mathematics. The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge in this particular area of research. Within this aim, each of the original papers contribute with its own perspective. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om växande geometriska mönster : En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet

  Författare :Klara Kerekes; Joakim Samuelsson; Angelika Kullberg; Marcus Samuelsson; Anna Wernberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; dimension av variation; algebra; mönster; växande geometriska mönster; möjligt lärande; variationsteori; Geometriundervisning; Mellanstadiet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva hur lärare behandlar innehållet när de undervisar om växande geometriska mönster. Lärares handlingar och undervisning, där vissa aspekter av undervisningsinnehållet fokuseras och andra lämnas ofokuserade, ses som potential för förändringar i elevers erfarande av det undervisade innehållet. LÄS MER

 5. 5. Med ljus på boksamtal om skugga

  Författare :Anna Backman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; variationsteori; förskola; naturvetenskap; barnböcker; boksamtal; skugga; fiktion;

  Sammanfattning : Den här är en variationsteoretisk studie som riktar fokus mot boksamtal om skugga i förskola. I förskola brukar inte läromedel och läroböcker användas, däremot förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. LÄS MER