Sökning: "verksamhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet verksamhetsteori.

 1. 1. "Men så kan man ju också tänka!" : Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Författare :Karin Alnervik; Helene Ahl; Sven Persson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 2. 2. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande i matematik : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Frida Harvey; Per Nilsson; Anna Teledahl; Inger Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Activity system; Contradictions; Cultural Historical Activity Theory; PLCs in mathematics; mathematics education; Kollegialt lärande; kollegialt lärande i matematik; matematikdidaktik; motsättningar; verksamhetssystem; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : In the last decade, Professional Learning Communities (PLCs) are increasingly used as models for teachers’ joint efforts in developing their teaching. The overall aim of this licentiate thesis is to expand the knowledge of PLCs in mathematics, by deepening the understanding of aspects that influence the establishment, organization, and implementation of PLCs in mathematics. LÄS MER

 4. 4. Elevers möten med matematik : En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

  Författare :Sofie Arnell; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Hanna Palmér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; encounters with mathematics; actions; possible learning; mathematics teaching and learning; preschool class; primary school; activity theory; elever; möten med matematik; handlingar; möjligt lärande; matematikundervisning; matematikdidaktik; förskoleklass; grundskolans tidigare år; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Många och positiva tidiga möten med matematik är betydelsefulla för barns och elevers matematiklärande. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 genom att undersöka, analysera och beskriva dem. LÄS MER

 5. 5. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten : Capturing the suspect's words. Investigative interviewing and documentation practices at the Swedish tax fraud unit

  Författare :Ylva Byrman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Förhör; Samtalsanalys; Dokumentation; Conversation analysis; Police questioning; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER